De kerkdienst

Elke zondag komen we in de Kandelaarkerk meerdere keren samen voor een eredienst. Mogelijk hebt u nog nooit een dienst meegemaakt. Dan is het handig, dat u weet wat u kunt verwachten.
Welkom
De kerkdiensten beginnen ‘s morgens om 9:00 en 11:00 en ’s middags om 13:30 en 15:30 uur. 
Materialen
In onze diensten wordt gebruik gemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling.
Liederen worden gezongen uit  het Gereformeerd Kerkboek, Liedboek voor de Kerken,
het Nieuwe Liedboek (2013) en de Opwekkingsbundel..
De Bijbelgedeelten en  liederen worden geprojecteerd met beamers.

De diensten verlopen over het algemeen volgens een vaste volgorde.
We noemen dat ook wel de ‘liturgie’. We geven in het kort een overzicht met een korte toelichting:
Mededelingen
Tijdens de dienst worden vaak wat mededelingen gedaan voor de gemeente. Dit zijn voornamelijk mededelingen van de kerkenraad. Bijvoorbeeld wanneer er een baby is geboren, iemand gaat trouwen, iemand hier is komen wonen en lid van de gemeente is geworden. Ook worden er op verzoek mededelingen gedaan over activiteiten bedoeld voor gemeenteleden.
Liturgie
In de diensten gebeurt alles volgens een min of meer vaststaande volgorde. We noemen dat de liturgie. Deze staat op zaterdag op de website (wekelijkse liturgie) en is ook als pictokaart  in de hal van de kerk te lenen. In deze volgorde in de dienst komt tot uiting, dat er een ontmoeting plaats vindt tussen ons als gemeente en God. We luisteren naar wat God ons wil zeggen; zijn boodschap voor ons. Wij antwoorden hem in lied en gebed.
Votum en groet
Als één van de ouderlingen de dominee een hand heeft gegeven, om symbolisch aan te geven, dat hij de verantwoordelijkheid overdraagt, beginnen we door zingend onze afhankelijkheid van God onder woorden te brengen. De dominee geeft de gemeente Gods zegengroet door. Dit wordt weer zingend door de gemeente beaamd.
Wet van God
Na het zingen van een lied worden in de ochtenddienst de Tien geboden voorgelezen. Tien leefregels, die God zijn volk heeft gegeven. We kunnen ons leven daar aan spiegelen en ons op Hem richten. De Tien Geboden staan in de bijbel in Exodus 20 en Deuteronomium 5.
Zingen en bidden
Vervolgens zingen we met elkaar tot eer van onze God. Aansluitend gaat de dominee voor in gebed. Soms wordt het gebed ook weer zingend afgesloten.
Bijbellezing en preek
Na het gebed lezen we een gedeelte uit het Woord van God, de bijbel. Een gedeelte van wat gelezen is, vormt de tekst waarover de dominee zijn preek houdt. Hij geeft daarin uitleg van het gelezen gedeelte en een toepassing op vandaag.
Zingen en bidden
Na de preek geven we als gemeente antwoord door te zingen. Daarna gaan we opnieuw in gebed.
Geloofsbelijdenis
In de middagdienst belijden we ons geloof in God. Deze belijdenis wordt voorgelezen en zingend beaamd of we zingen de geloofsbelijdenis.
Collecte
Aan het einde van de dienst wordt de collecte gehouden. We geloven, dat God ons geeft, wat we nodig hebben. Om te laten zien, dat we dankbaar zijn voor wat we krijgen, houden we een inzameling om onze gaven te geven. Door het jaar heen wordt er gecollecteerd voor verschillende doelen en bestemmingen. Het kan bestemd zijn voor de diakenen, die bijvoorbeeld mensen in de gemeente ondersteunen die het (financieel) moeilijk hebben, een project of instelling voor hulpverlening of de zending.
Zingen en Zegen
Na de collecte zingen we een slotlied. Daarbij gaan we uit eerbied voor onze God staan. Daarna geeft de dominee ons de zegen van God door. Deze be-amen we weer zingend. Daarna geeft de dominee één van de ouderlingen weer een hand om de verantwoordelijkheid weer symbolisch over te dragen.

In sommige gevallen is de volgorde iets aangepast. Ook kan het zijn, dat het Heilig Avondmaal wordt gevierd of iemand wordt gedoopt. Ook dan is de volgorde wat anders en is de liturgie wat uitgebreider.

Preekrooster

21-10-2018

09:00 - Ds. R.P. Heij
11:00 - Ds. R.P. Heij
13:30 - Ds. D.S. Dreschler
15:30 - Ds. D.S. Dreschler

28-10-2018

09:00 - Ds. J.H. Dunnewind
11:00 - Ds. J.H. Dunnewind
13:30 - Ds. G.J. Slotman
15:30 - Ds. G.J. Slotman

Dagelijks Woord

Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. -- Hebreeen 2:18